Balanyi Zoltán


szobrászművész DLA

1971-ben született Kecskeméten. Az építőipari technikum elvégzése után Pécsett a Janus Pannonius Tudo- mányegyetemen folytatta tanulmá- nyait, ahol 1997-ben szobrász diplo- mát szerzett, mestere Bencsik István volt. 1998-tól az egyetem doktori kép- zésének hallgatója. A képzés kereté- ben állami ösztöndíjjal a Karlsruhei Képzőművészeti Akadémián folyta- tott tanulmányokat. 2001-ben a Pécsi Egyetem Művészeti Karán DLA ab- szolutóriumot, majd 2007-ben szob- rászként DLA fokozatot szerzett. Több nemzetközi szobrász szimpóziumnak volt résztvevője: Villány, Körmöcbá- nya (Szlovákia), Carrara (Olaszor- szág), Delphoi (Görögország), Aomori (Japán). Művei itthon és külföldön több csoportos és önálló kiállításon szerepeltek. 2004 óta a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán tanít, jelenleg adjunktus. 2011-ben a munkásságát bemutató önálló könyv jelent meg a Kecskeméti Főiskola kia- dásában. Szabadidő: lovas hagyo- mányőrzés.