Balanyi Károlyné

1948-ban született Izsákon. Gimnáziu- mi érettségit követően az Izsáki, majd a Kecskeméti Tanácsházán, ill. Pol- gármesteri Hivatalban volt közalkal- mazott, mint pénzügyi előadó. 1988-tól a Széchenyi István Keres- kedelmi és Vendéglátóipari Szakkö- zépiskola gazdasági vezetője. Szak- képzettsége: felsőfokú költségvetési szakvizsga (1982.), majd a Budapes- ti Kommunikációs Főiskolán végzett EU közbeszerzési képzést, 2006-ban. Az intézmények összevonását köve- tően 2007-től a Kecskeméten a Hu- mán Szakközépiskola gazdasági veze- tő helyettese. 2010-es nyugdíjazását követően TÁMOP pénzügyi vezető- ként dolgozik.