Balanyi Károly


Fernczy-díjas grafikus és zománcmű- vész

1946-ban született Kecskeméten. Volt dekoratőr, rajzfilmes, az Erdei Ferenc Művelődési Központban kiállítás ren- dező, később művészeti előadó. 1985-1990 között a kecskeméti Nem- zetközi Zománcművészeti Alkotómű- hely tervezője, majd műhelyvezetője. 1989-1994 között zománcművészetet tanított a zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskolán. Gra- fikával, zománccal és festészettel, il- letve az egyes műfajok, technikák kö- zötti átjárhatóság lehetőségeivel fog- lalkozik. Művészeti íróként és könyv- tervező grafikusként is tevékenykedik. Számtalan kiállítás szervezője, rende- zője. Műveit több mint húsz önálló ki- állításon mutatta be és gyakran sze- repelnek alkotásai az országos és nemzetközi kiállításokon, biennálékon, triennálékon.
Alkotásait több hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták. 2006-ban a Kecske- méti Képtár rendezte meg gyűjte- ményes kiállítását, ekkor jelent meg a munkásságát bemutató kismonográ- fia.